26/09/2022
9 μήνες (440 ώρες)

Ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου

Νέο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Νέο 9μηνο μοριοδοτούμενο εξ αποστάσως σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πάνω στον Ψηφιακό μετασχηματισμό της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου

πληροφορίες Σεμιναρίου

Το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου ξεκινάει σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό GoLearn το μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο "Ψηφιακός μετασχηματισμός της σχολικής διοίκησης και του εκπαιδευτικού έργου".

To 9μηνο σεμινάριο πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και ασύγχρονα

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών με έννοιες, μοντέλα, εργαλεία και καλές πρακτικές, που αφορούν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό μιας Σχολικής Μονάδας και κατ’ επέκταση, της εκπαίδευσης και κατάρτισης γενικότερα. Συγκριτικό πλεονέκτημα του παρόντος προγράμματος είναι η σφαιρικότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε ζητήματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού τόσο στη διοίκηση/ ηγεσία μιας Σχολικής Μονάδας όσο και στη διδακτική πρακτική σε μία σχολική αίθουσα.

Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί εισάγονται στη διοίκηση/ ηγεσία στην εκπαίδευση και επιμέρους ζητήματα στο σχολικό περιβάλλον και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια, έρχονται σε επαφή με τις δεξιότητες 21ου αιώνα, τη σημασία της διαθεματικότητας στη Σχολική Μονάδα του 21ου αιώνα, σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές, καθώς και σχετικά παραδείγματα από τη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.

Δεν θα μπορούσε να μη συμπεριληφθεί ο ανθρώπινος παράγοντας (συναισθηματική νοημοσύνη) στη διοίκηση μιας Σχολικής Μονάδας, με θέματα ανάπτυξης σχολικής κουλτούρας, διαχείρισης αλλαγών/ κρίσεων, επικοινωνίας/ συνεργασίας, διαπολιτισμικότητας, κοινωνικού αποκλεισμού κ.λπ..
Όσον αφορά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τα σύγχρονα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σε μία Σχολική Μονάδα του 21ου αιώνα, οι εκπαιδευτικοί αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες όχι μόνο σε ζητήματα διδακτικής και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και διαχείρισης-διοίκησης της Σχολικής Μονάδας. Κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος, αποτελούν τα εργαλεία και οι δραστηριότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και ο συνδυασμός τους. Οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν καλές πρακτικές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης δια ζώσης, ώστε να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, αναδεικνύοντας τη σημασία του ρόλου τους στο Ψηφιακό Σχολείο.

Ειδικότερα, διευθυντές/ριες και στελέχη των Σχολικών Μονάδων, θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με ψηφιακά εργαλεία στην οργάνωση-διοίκηση της Σχολικής Μονάδας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αναδυόμενες τεχνολογίες, ως βασικά εργαλεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού μιας Σχολικής Μονάδας, οι οποίες αποτελούν το μέλλον της εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών πραγματικοτήτων (εικονική, επαυξημένη, μικτή), της τεχνητής νοημοσύνης, του Ίντερνετ των Πραγμάτων κ.λπ..
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με καλές πρακτικές και παραδείγματα διοίκησης/ ηγεσίας στη Σχολική Μονάδα, αλλά και διδακτικών πρακτικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να πειραματιστούν και να «χτίσουν» το δικό τους Πλάνο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ξεχωρίζοντας ως εκπαιδευτικοί/ διευθυντές Σχολικών Μονάδων στον 21ο αιώνα.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, διευθυντές/ριες Σχολικών Μονάδων, καθώς και σε εμπλεκόμενους/ες στην εκπαίδευση όπως στελέχη, φοιτητές/ριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισες, ερευνητές/ριες κ.λπ..

Λέξεις-κλειδιά Προγράμματος

Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Διοίκηση και Ηγεσία Σχολικής Μονάδας, Εκπαιδευτικός 21ου αιώνα, Σχολικός Διευθυντής/ρια 21ου αιώνα, Αναδυόμενες Τεχνολογίες, Ψηφιακό Σχολείο

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να:

1.    Συμβάλλει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Σχολικής Μονάδας που ανήκει.
2.    Συμμετέχει ενεργά στη διοικητική λειτουργία της Σχολικής Μονάδας που ανήκει.
3.    Αναπτύσσει σχολική κουλτούρα ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των Σχολικών Μονάδων 21ου αιώνα.
4.    Υποστηρίζει τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης μεταξύ Σχολικών Μονάδων.
5.    Αναγνωρίζει τις δεξιότητες 21ου αιώνα και αναδεικνύει τη σημασία τους.
6.    Βελτιώνει τις διδακτικές πρακτικές του/της και υποστηρίζει αντίστοιχα τους/τις εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας που ανήκει, ανταποκρινόμενος/η στον μαθησιακό σχεδιασμό 21ου αιώνα.
7.    Ενισχύει τη Σχολική Μονάδα που ανήκει με εργαλεία και δραστηριότητες ασύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.
8.    Υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με κατάλληλα εργαλεία και διδακτικές πρακτικές.
9.    Υποστηρίζει τη διαθεματικότητα στη Σχολική Μονάδα που ανήκει, ενισχύοντας τις δεξιότητες 21ου αιώνα των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
10.    Επιλέγει και αξιοποιεί τα τεχνολογικά εργαλεία που είναι κατάλληλα για την οργάνωση-διοίκηση της Σχολικής Μονάδας στην οποία ανήκει.
11.    Επιθυμεί να λειτουργεί ο/η ίδιος/α ως εκπαιδευτικός 21ου αιώνα, ξεχωρίζοντας με τις πρακτικές που εφαρμόζει και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί στη Σχολική Μονάδα.
12.    Υποστηρίζει τους/τις εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να γίνουν ενεργοί/ες συμμέτοχοι στις Σχολικές Μονάδες του 21ου αιώνα.

Το μοριοδοτούμενο σεμινάριο ξεκινάει στις 26 Σεπτεμβρίου και έχει αιτήσεις έως τις 07 Οκτωβρίου

Δίδακτρα

Εάν κάνετε αίτηση έως τις 07 Οκτωβρίου τα συνολικά δίδακτρα μετά έκπτωσης είναι στα 240 ευρώ (ΟΛΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα

Βεβαιώσεις
Μοριοδοτοτούμενο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Διοργανωτές
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
GoLearn
Κόστος
240€
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 07 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παράλληλα προγράμματα

Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο πρόγραμμα  "Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ" δίνει 2 έξτρα μόρια για...
Ημερομηνία έναρξης 26.09.2022
Διάρκεια 800 ώρες - 9 Μήνες
Εγγραφές Έως 07.10.2022
Διοργανωτής GoLearn
E-LEARNING
Επιμόρφωση σε Θέματα ΣΔΕ
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Εργαστήρια Δεξιοτήτων: Νέο μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία από το...
Ημερομηνία έναρξης 26.09.2022
Διάρκεια 9 μήνες (440 ώρες)
Εγγραφές Έως 07.10.2022
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Παιδαγωγική
Εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο σεμινάριο - Επιμόρφωση στην Παιδαγωγική για εκπαιδευτικούς από το Πανεπιστήμιο...
Ημερομηνία έναρξης 26.09.2022
Διάρκεια 9 μήνες - 440 ώρες
Εγγραφές Έως 07.10.2022
Διοργανωτής Πανεπιστήμιο Αιγαίου
E-LEARNING
Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Παιδαγωγική