350 διορισμοί στα Δικαστήρια ΕΣΔΙ: Βγήκε η ύλη και το πρόγραμμα

Διαγωνισμός ΕΣΔΙ: Ανακοινώθηκε ΕΠΙΣΗΜΑ η ύλη την οποία την δίνει η golearn - Ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα εξετάσεων

Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, το πρόγραμμα με το οποίο θα εξεταστούν οι 1.933 υποψήφιοι που έχουν δηλώσει συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών για τον διορισμό 350 δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια όλης της χώρας

ΑΦΟΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ η ύλη μπορείτε να την βρείτε εδώ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια (γραπτό και προφορικό). Οι γραπτές εξετάσεις του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων σπουδαστών, οι οποίοι προορίζονται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις δικαστικών υπαλλήλων, θα λάβει χώρα στις 29 και 30 Ιουνίου 2024 στη Θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού ορίζεται ως εξής:

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024, ώρα 10.00: Γραπτή εξέταση για την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, Α΄68, όπως ισχύει), του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022 Α’ 109, όπως ισχύει) και του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν.4820/2021, Α’ 130, όπως ισχύει).

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2024, ώρα 17.30: Γραπτή εξέταση σε θέμα γενικής παιδείας.

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024, ώρα 10.00: Γραπτή εξέταση στοιχείων δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού.

Η διάρκεια κάθε γραπτής εξέτασης είναι τρεις ώρες. Μετά την πάροδο μίας ώρας από την έναρξη της διαδικασίας εξέτασής, επιτρέπεται η αποχώρηση των υποψηφίων. Η προσέλευση των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον μία ώρα πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης.

Όλη την ύλη που ανακοινώθηκε θα την βρείτε ΟΛΗ στην goLearn online

Αποκτήστε όλη την ΥΛΗ στην χαμηλότερη τιμή της Ελλάδας στην κορυφαία  εξ αποστάσεως προετοιμασία για ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ του ΕΣΔΙ για τις μόνιμες θέσεις στα δικαστήρια

Όλη η ύλη που βλέπετε παρακάτω ΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΑΚΕΤΟ στην goLearn ΕΔΩ

 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών που περιλαμβάνει στοιχεία του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων [ν. 4798/2021 (Α’ 68)], του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109)] και του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου [ν.4820/2021 (Α’ 130)]», όπως οι νόμοι αυτοί ισχύουν, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους ανωτέρω νόμους με τις ακόλουθες ειδικότερες διευκρινίσεις.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021, ΦΕΚ Α΄68, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 10 (γενικές διατάξεις)

άρθρα 12 – 17 (πλήρωση θέσεων)

άρθρα 18 – 22 (τομείς – κατηγορίες-βαθμοί)

άρθρα 84 – 89 (Δικαστικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια)

άρθρα 90 – 93 (Υπηρεσιακές Συνελεύσεις)

άρθρα 94 – 123 (Δικαιώματα – Υποχρεώσεις)

άρθρα 124 – 129 (Υπηρεσιακή Εκπαίδευση)

άρθρα 130 – 137 (Αξιολόγηση)

άρθρα 138 – 142 (Μονιμοποίηση – Βαθμολογική Εξέλιξη)

άρθρα 147 – 158 (Κατανομή – Μετακίνηση -Μετάθεση – Απόσπαση – Μετάταξη –Ένταξη)

άρθρα 159 – 164 (Διαθεσιμότητα – Αργία)

άρθρα 165 – 166 (Πειθαρχικά Παραπτώματα – Πειθαρχικές Ποινές)

άρθρα 167 – 177 (Γενικοί Κανόνες Πειθαρχικής Δίωξης)

άρθρα 178 – 183 (Πειθαρχικά Όργανα)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, ΦΕΚ Α΄ 109, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 2 (έκταση εφαρμογής, ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων)

άρθρα 3 – 13 (αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων, συγκρότηση των δικαστηρίων, Τμήματα, γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών κλπ)

άρθρα 14 – 16 (Δικαστικά Συμβούλια και Ολομέλειες)

άρθρα 17 – 18 και 22 -26(διεύθυνση δικαστηρίων και εισαγγελιών)

άρθρο 27 (Άρειος Πάγος)

άρθρα 28 – 29 (Εισαγγελία)

άρθρα 30 και 31 (Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια)

άρθρο 36 (Διοικητικά Δικαστήρια)

άρθρα 37-39 (Νομική φύση της Γεν.Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελ.Συν. – Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Αρμοδιότητες Γενικού Επιτρόπου)

άρθρο 66 ( Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία – Προβάδισμα δικαστικών λειτουργών)

άρθρο 92 (Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών)

3. ΟΡΓΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Οργανικού Νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ν. 4820/2021, Α΄130, όπως ισχύει):

άρθρα 1 – 2, 7 (θεσμός – αποστολή)

άρθρα 8 – 10 (αρμοδιότητες)

άρθρα 18, 20, 22, 23, 28 (Ολομέλεια – Τμήματα – Κλιμάκια)

άρθρα 50, 51, 53 (ελεγκτικές αρμοδιότητες)

άρθρα 73, 74, 75, 76 (άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων)

άρθρο 99 (υποχρεωτικοί έλεγχοι)

Β) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο με τίτλο «Στοιχεία δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού»:

1. Αναφορικά με το συνταγματικό δίκαιο η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στα άρθρα του ισχύοντος Συντάγματος.

2. Αναφορικά με το δικονομικό δίκαιο, η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνεται στους Κώδικες Πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας και Διοικητικής Δικονομίας.

1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 1 – 6 (δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)

άρθρα 52 – 61 (εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της Γραμματείας)

άρθρα 62 – 64 (διάδικοι)

άρθρα 94 – 100 (πληρεξουσιότητα)

άρθρα 106 – 116Α (Θεμελιώδεις Δικονομικές Αρχές)

άρθρα 117 – 121 (εκθέσεις – δικόγραφα)

άρθρα 144 και 145 (προθεσμίες)

άρθρο 215 (άσκηση αγωγής)

άρθρα 226 – 228 (εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση)

άρθρα 233, 237, 242, 246, 252, 253, 256, 257, 258, 260 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 286 (διακοπή και επανάληψη της δίκης)

άρθρα 293 παρ. 1 εδ. α΄ και 2 – 298 (κατάργηση και περάτωση της δίκης)

άρθρα 300 – 304 (απόφαση)

άρθρα 315, 316, 318, 320 (διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων)

άρθρα 495 παρ. 1 και 2 – 500 (γενικές διατάξεις)

2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 1 και 2 (ποινική δικαιοδοσία)

άρθρα 3 – 7 και άρθρα 9, 10, 11, 12 και 13 (τα ποινικά δικαστήρια)

άρθρα 14 – 16 (αποκλεισμός εξαίρεση και αποχή των δικαστικών προσώπων)

άρθρα 37 – 44 (έναρξη και αναβολή της ποινικής δίωξης)

άρθρα 51 – 55 (έγκληση)

άρθρα 70, 71, 72, 73, 75, 77 παρ. 1 και 82 (διάδικοι στην ποινική δίκη)

άρθρα 89 – 94 (δικαιώματα των διαδίκων)

άρθρα 137, 138 παρ. 1 και 2, 139, 140, 141, 142 παρ. 1, 2 και 3, 143, 144, 145 παρ. 1 και 3 και 146 (διαδικαστικές πράξεις – αποφάσεις και πρακτικά)

άρθρα 148 – 153 (εκθέσεις)

άρθρα 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 και 191 (πραγματογνώμονες)

άρθρα 209, 210, 211 και 212, 214, 215, 216, 217, 219 – 226 (μάρτυρες)

άρθρα 233 και 234 (διερμηνείς)

άρθρα 239 – 242 (προδικασία – ανάκριση)

άρθρα 329 – 332 (κύρια διαδικασία – θεμελιώδεις αρχές)

άρθρα 339 και 340 (κύρια διαδικασία στο ακροατήριο)

άρθρα 350, 351, 359 (αποδεικτική διαδικασία – μάρτυρες)

άρθρα 364 και 365 (εξέταση κατηγορουμένου)

άρθρα 367 – 371 (τι ακολουθεί την αποδεικτική διαδικασία)

άρθρα 545 – 547 και 549 παρ. 1 και 2 (αποφάσεις εκτελεστές)

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως ισχύουν):

άρθρα 23 – 32 (διάδικοι – νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων)

άρθρα 44 – 62 (εκθέσεις- δικογραφία- επιδόσεις-αντίκλητος-προθεσμίες-ακυρότητες)

άρθρα 63 – 78 (ένδικα βοηθήματα – προσφυγή – αγωγή)

άρθρα 81 – 88 (ένδικα μέσα)

άρθρα 132 – 139Α (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρο 189 (κατάρτιση – έκδοση -δημοσίευση απόφασης)

4. ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Ν. 4700/2020)

Ειδικότερα, στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα της Δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (όπως ισχύουν):

άρθρα 106 -108, 110 (προετοιμασία δικασίμου)

άρθρα 111, 118, 130, 142, 165, 179, 200 (ένδικα βοηθήματα και ένδικα μέσα)

άρθρα 223, 231, 233, 237, 240, 241 (συζήτηση στο ακροατήριο)

άρθρα 297, 302, 303 (αποφάσεις)

άρθρα 324, 327 – 329 (προσυμβατικός έλεγχος)