Νέο σεμινάριο ξεκινάει 23/11

Νέα Σεμινάρια ασύγχρονα 6 ωρών από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Παν.Αιγαίου σε συνεργασία με το GoLearn

Σεμινάριο στις Νέες Τεχνολογίες και Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία

Το εξ αποστάσεως επιμορφωτικό webina  περιλαμβάνει την εκμάθηση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων που βοηθούν τον/την εκπαιδευτικό στην δημιουργία και παράδοση μέσω διαδικτύου ψηφιακών αλληλεπιδραστικών μαθημάτων στους μαθητές τους με την μέθοδο της σύγχρονης και της ασύγχρονης εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ

Σεμινάριο στο Σχεδιασμός & Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Το webinar θα καταπιαστει με το σύστημα αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων και συντελεστών (όπως για παράδειγμα: οι εκπαιδευτές, οι εκπαιδευόμενοι, ο χώρος, ο χρόνος, τα εποπτικά μέσα, το αναλυτικό περιεχόμενο) που συμβάλλουν στην έναρξη, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στη μη τυπική εκπαίδευση.

Στο μάθημα εξετάζονται αυτοί οι παράγοντες και συντελεστές, καθώς επίσης και οι τυπολογίες και τα μοντέλα σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων μη-τυπικής εκπαίδευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ

Σεμινάριο στη  φιλοσοφία της μάθησης στα ΣΔΕ

Το webinar ασχολείται με τις μεθόδους διδασκαλίας που στηρίζονται στον διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι ενήλικες καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Οι συγκεκριμένες αυτές μέθοδοι επιτρέπουν τη βιωματική προσέγγιση της γνώσης, την ομαδοσυνεργατική μάθηση και τις διαθεματικές προσεγγίσεις.

Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αυτό οι εκπαιδευόμενοι δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά και κοινωνικές δεξιότητες όπως αυτές της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της επίλυσης προβλημάτων κ.λπ. Επίσης υποστηρίζονται στη μαθησιακή τους πορεία από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες του ΣΔΕ, έναν καινοτόμο θεσμό που περιλαμβάνει έναν σύμβουλο ψυχολόγο και έναν σύμβουλο σταδιοδρομίας για κάθε Σχολείο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΩΡΕΣ

Κόστος συμμετοχής: 5 ευρώ
Αιτήσεις εδώ
Ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου