Βγήκε η Προκήρυξη του Διαγωνισμού ΑΣΕΠ: Ύλη, ειδικότητες, αιτήσεις

Βγήκε η προκήρυξη - Καθορίστηκε η ύλη: Ξεκινήστε την προετοιμασία του goLearn και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ τα απαραίτητα τυπικά πρόσοντα (ΌΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ στην Προκήρυξη) της Πιστοποίησης Αγγλικών και Υπολογιστών

Βγήκε η προκήρυξη για τον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που αφορά χιλιάδες διορισμούς (5124) στο δημόσιο για τα επόμενα χρόνια και αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όποιον πετύχει να διορισθεί στον τόπο του και στην ειδικότητα που θέλει!

Η προκήρυξη καθόρισε την ύλη (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ), τις ημερομηνίες αιτήσεων, τις ειδικότητες, τον τρόπο βαθμολόγησης και τις ενότητες εξέτασης καθώς και άλλα διαδικαστικά στοιχεία που αφορούν τις εξετάσεις,

Βγήκε και η κατανομή των 5124 μόνιμων θέσεων

Εδώ θα δείτε την κατανομή των 5124 διορισμών που ανακοινώθηκαν ότι θα καλυφθούν αποκλειστικά από τους επιτυχόντες του Διαγωνισμού

Όλα τα Πτυχία (ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 407 και 507) συμμετέχουν και διεκδικούν διορισμούς σε όλη την Ελλάδα με βάση την προκήρυξη.

Όταν εννοούμε όλα τα πτυχία κυριολεκτούμε! Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι, φυσικομαθηματικοί κλπ) που αναμένεται να συμμετάσχουν μαζικά για να διεκδικήσουν μία μόνιμη θέση κοντά στο σπίτι τους 

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. (Και τους εκπαιδευτικούς) ΕΙΝΑΙ Η 407 και Η 507.

Οι αιτήσεις στο διαγωνισμό ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου και θα γίνονται έως τις 20 Δεκεμβρίου

Απαραίτητα τυπικά προσόντα η Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών που το goLearn τις δίνει ΔΩΡΕΑΝ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός goLearn δίνει σε όλους οσους ενταχθούν στην εξ αποστάσεως προετοιμασία για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό που πραγματοποιεί εντελώς ΔΩΡΕΑΝ την Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών τα οποία αποτελούν απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις προκηρύξεις ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 4719 της προκήρυξης.

Η παραπάνω έκπτωση δεν ισχύει αναδρομικά για όσους έχουν ήδη αγοράσει τις πιστοποιήσεις.

Ξεκινήστε άμεσα τη κορυφαία εξ αποστάσεως προετοιμασία στην Ελλάδα με τη εποπτεία ομ.καθηγητή Πανεπιστημίου

Η εξ αποστάσεως προετοιμασία που καλύπτει πλήρως την ύλη και ξεκινάει κάθε δευτέρα αποτελεί την μοναδική εξ αποστάσεως προετοιμασία υπό την εποπτεία ομ.καθηγητή δημόσιου Πανεπιστημίου, του ομ. καθηγητή του Παν.Πατρών, Χρήστου Παναγιωτακόπουλου.

Εάν εκδηλώσετε ενδιαφέρον τώρα κατοχυρώνετε 64% ΕΚΠΤΩΣΗ

Διαβάζετε εσείς όποτε θέλετε γιατί είναι ασύγχρονο πρόγραμμα προετοιμασίας

Μέσω της προετοιμασίας όπου διαβάζετε εσείς όποτε θέλετε, παρακολουθείτε τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα εσείς όποτε θέλετε και λύνετε τα online τεστς όποτε μπορείτε χρονικά χωρίς πίεση θα πετύχετε υψηλό σκορ στον Διαγωνισμό!

Η ύλη του διαγωνισμού

Α. ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις του πρώτου μαθήματος που θα αφορά την εξέταση γνώσεων θα αφορούν στις ακόλουθες ενότητες:

1. Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα- Ιεραρχία κανόνων δικαίου

1.1 Η μορφή του πολιτεύματος – Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία

1.2 Το κοινοβουλευτικό σύστημα – Σχέσεις των οργάνων

1.3 Κράτος δικαίου και ειδικότερα:

1.3.1 Κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, καθώς και δικαιωμάτων ομαδικής δράσης (αρ. 4-25 Σ)

1.3.2 Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών (αρ. 26 Σ)

1.3.3 Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων (αρ. 93 παρ. 4 και 100 Σ)

1.3.4 Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων (αρ. 103 Σ)

1.4 Οι πηγές του δικαίου: Ο κορμός της ιεραρχίας των κανόνων δικαίου της έννομης τάξης

1.5 Σχέση Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου

2. Θεμελιώδη Δικαιώματα

2.1 Έννοια και κατηγορίες δικαιωμάτων

2.2 Φορείς, αποδέκτες, πεδίο προστασίας

2.3 Περιορισμοί των δικαιωμάτων

2.4 Η αρχή της αναλογικότητας

2.5 Η αρχή της εθνικής και κοινωνικής αλληλεγγύης

2.6 Η αξία του ανθρώπου

3. Όργανα του Κράτους – Οργάνωση της Διοίκησης

3.1 Βουλή

3.2 Πρόεδρος της Δημοκρατίας

3.3 Πρωθυπουργός – Πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα

3.4 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα

3.5 Υπουργοί – Ευθύνη των μελών της κυβέρνησης

3.6 Δικαστική λειτουργία

3.7 Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

3.8 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού

3.9 Ανεξάρτητες Αρχές (συνταγματικά κατοχυρωμένες, νομοθετικά προβλεπόμενες)

3.10 Μορφές ελέγχου στη δημόσια διοίκηση

4. Πολιτικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύνθεση, τρόπος ανάδειξης, κύριες αρμοδιότητες)

4.1 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

4.2 Συμβούλιο Υπουργών

4.3 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

4.4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5. Δημόσια Πολιτική

5.1 Έννοια της δημόσιας πολιτικής

5.2 Τα βασικά στάδια διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής

5.3 Ομάδες συμφερόντων - Η κοινωνία των πολιτών: ο ρόλος τους στη λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών

5.4 Αρχές καλής νομοθέτησης

6. Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

6.1 Βασικές Αρχές της Διοικητικής Δράσης

6.2 Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων [Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 όπως ισχύει) ΜΕΡΟΣ Β’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’, Δ’) και ΜΕΡΟΣ Γ’ (ΚΕΦ. Α’, Β’, Γ’)]

6.3 Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα

6.4 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 όπως ισχύει, άρθρα 4-7, 13-21)

7. Ψηφιακή διακυβέρνηση (ν. 4727/2020 όπως ισχύει)

7.1 Ορισμοί ανοικτών δεδομένων - Γενικές αρχές

7.2 Ψηφιακή διαφάνεια

7.3 Ηλεκτρονικά έγγραφα

7.4 Παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών - Ενιαία ψηφιακή πύλη της δημόσιας διοίκησης

7.5 Διαλειτουργικότητα των φορέων του δημοσίου τομέα

8. Μακροοικονομικά μεγέθη και Εθνικοί Λογαριασμοί

8.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Έννοια

8.2 Κατά κεφαλή ΑΕΠ: Έννοια

8.3 Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης ΑΕΠ: Έννοια, Τύπος

8.4 Αιτίες αύξησης του ΑΕΠ και συντελεστές παραγωγής: Έννοια

8.5 Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα: Έννοια

8.6 Ανεργία (Εργατικό Δυναμικό, Απασχολούμενοι, Άνεργοι): Έννοια-Ορισμοί σύμφωνα με ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT

8.7 Πληθωρισμός: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

8.8 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9. Δημοσιονομική Πολιτική

9.1 Δημοσιονομική πολιτική: Περιγραφή/Λειτουργία

9.2 Προϋπολογισμός κράτους: Έννοια

9.3 Πλεόνασμα και Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Έννοια, Περιγραφή/Λειτουργία

9.4 Πρωτογενές έλλειμμα και Πρωτογενές Πλεόνασμα: Έννοια

9.5 Δημοσιονομικό έλλειμμα και Δημοσιονομικό Πλεόνασμα: Έννοια

9.6 Δημόσιο χρέος: Έννοια

9.7 Έμμεσοι και Άμεσοι φόροι: Έννοια

9.8 Είδη φόρων: Έννοια, Μορφές/Διακρίσεις

9.9 Φορολογική βάση - Φορολογικά συστήματα - Προοδευτική φορολογία: Έννοια

9.10 Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή: Έννοια

10. Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

10.1 Οικονομική ανάπτυξη και οικονομική μεγέθυνση: Έννοια

10.2 Διαφορά οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης: Περιγραφή/Λειτουργία

10.3 Βιώσιμη ανάπτυξη: Έννοια

10.4 Φτώχεια (σχετική και απόλυτη): Έννοια κατά ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT, Μορφές/Διακρίσεις

Β. Δοκιμασία Δεξιοτήτων (+ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Γλωσσικός συλλογισμος
- Αριθμητικός συλλογισμός
- Επίλυση προβλημάτων και επίλυση στο χώρο εργασίας, Χαρακτηριστικά που συνδέοντται με την αποτελεσματικότητα και την ποιοτητα στην εργασία