Διαγωνισμός Δασοπόνων: Επίσημα Παραδείγματα ασκήσεων του ΑΣΕΠ

Παραδείγματα επίσημα από το ΑΣΕΠ ερωτήσεων - απαντήσεων για τον Διαγωνισμό των Δασοπόνων

Βρισκόμαστε πολύ κοντά στον Γραπτό Διαγωνισμό για τις προσλήψεις Δασοπόνων με τιςι ημερομηνίες διεξαγωγής να ανακοινώνονται σε λίγες ημέρες

Το goLearn, σας παρουσιάζει τα ΕΠΙΣΗΜΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ του ΑΣΕΠ για τον Διαγωνισμό των Δασοπόνων

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει δύο ενότητες: A) Τεστ Δεξιοτήτων – Γνωστικής Ικανότητας και B) Τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς.

Ακολουθεί για κάθε εξεταζόμενη ενότητα η περιγραφή του τεστ και του αντίστοιχου τρόπου εξέτασης, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων.

ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΘΑ ΤΗΝ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗΝ GOLEARN

Α. Τεστ Δεξιοτήτων – Γνωστικής Ικανότητας

Περιγραφή

Με το Τεστ Δεξιοτήτων - Γνωστικής Ικανότητας θα αξιολογηθεί η γενική γνωστική ικανότητα των υποψηφίων, η οποία είναι σημαντική σε εργασίες και δραστηριότητες που προϋποθέτουν την ύπαρξη γνωστικού δυναμικού για την αποτελεσματική εκμάθηση του τρόπου εκτέλεσης εργασιών, την ορθή εφαρμογή αυτής της γνώσης στην πράξη, τη λήψη λογικών αποφάσεων βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών κ.ά.

Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί η ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν γραπτά κείμενα, να επιλύουν προβλήματα με τη μορφή αριθμητικών σειρών, να οδηγούνται σε λογικά συμπεράσματα με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες, να εντοπίζουν επαναλαμβανόμενες μορφές/σχήματα (μοτίβα) και κανόνες λογικής, που εφαρμόζονται σε ακολουθίες αφηρημένων σχημάτων και να αναγνωρίζουν σχήματα που έχουν περιστραφεί στον χώρο.

Σε αυτό το τεστ θα κληθείτε να απαντήσετε στα ακόλουθα πέντε διαφορετικά είδη ερωτημάτων γρήγορα και με ακρίβεια:

  • Γλωσσικού Συλλογισμού
  • Αριθμητικού Συλλογισμού
  • Παραγωγικού Συλλογισμού
  • Επαγωγικού Συλλογισμού
  • Αντίληψης Χώρου

Κατά περίπτωση, θα σας ζητηθεί να απαντήσετε σε ερωτήματα σχετικά με σύντομα κείμενα, να επιλύσετε αριθμητικά προβλήματα με τη μορφή αριθμητικών σειρών, να εντοπίσετε το σωστό σχήμα που λείπει ή το επόμενο βήμα σε μια ακολουθία σχημάτων και να αναγνωρίσετε όμοια σχήματα που έχουν περιστραφεί (αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα) στην οθόνη.

Μετά από κάθε ερώτημα θα ακολουθούν πέντε εναλλακτικές απαντήσεις. Για κάθε ερώτημα υπάρχει μοναδική σωστή απάντηση. Όλες οι πληροφορίες, που θα χρειαστείτε για να απαντήσετε στα ερωτήματα, θα παρέχονται στα συνοδευτικά κείμενα, τις αριθμητικές σειρές και τις εικόνες σχημάτων.

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Για τα πέντε είδη ερωτημάτων ακολουθεί αναλυτική περιγραφή και αντίστοιχο παράδειγμα.

1. Ερωτήματα Γλωσσικού Συλλογισμού

Κάθε ερώτημα Γλωσσικού Συλλογισμού αποτελείται από ένα κείμενο ακολουθούμενο από μία πρόταση ή ερώτηση. Καλείστε να διαβάσετε το κείμενο και να επιλέξετε την απάντηση που θεωρείτε ότι συμπληρώνει την πρόταση ή απαντά στην ερώτηση από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις που σας παρέχονται. Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις σας πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά και μόνο στις πληροφορίες που περιέχονται στο εκάστοτε κείμενο.

Παράδειγμα ερωτήματος

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το «Χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονίας».

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η ερώτηση είναι «Ποια οφέλη για την ψυχική υγεία έχουν συνδεθεί με την ποδηλασία;». Διαβάζοντας το σύντομο κείμενο που δίνεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, παρατηρούμε ότι η τελευταία πρόταση αναγράφει «Μελέτες έχουν, επίσης, συνδέσει την τακτική ποδηλασία με χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονίας».

Επομένως, η επιλογή «Κανένα από αυτά» δεν μπορεί να είναι σωστή. Αναφορικά με τις υπόλοιπες εναλλακτικές απαντήσεις, αυτές δεν αφορούν σε οφέλη για την ψυχική υγεία. Επιπλέον, δεν γίνεται κάποια αναφορά στο κείμενο σε «Αυξημένο μεταβολισμό», ούτε και σε «Λεπτή μέση». Επομένως, οι απαντήσεις αυτές δεν είναι σωστές, βάσει των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο.

2. Ερωτήματα Αριθμητικού Συλλογισμού

Αυτό το είδος ερωτημάτων αφορά στην αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ αριθμών που εμφανίζονται σε μία σειρά. Σε κάθε ερώτηση πρέπει να βρίσκετε ποιος αριθμός συμπληρώνει ορθά τη σειρά και αντικαθιστά το ερωτηματικό (?). Εντοπίστε τη σωστή απάντηση από τις πέντε εναλλακτικές απαντήσεις που θα σας δίνονται ακριβώς από κάτω και υποδείξετε την απάντησή σας επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα Α, Β, Γ, Δ, ή Ε.

Παράδειγμα ερωτήματος

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Β, δηλαδή 110.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Για να βρούμε ποιος αριθμός συμπληρώνει ορθά τη σειρά και αντικαθιστά το ερωτηματικό (?), το οποίο, σε αυτήν την περίπτωση, βρίσκεται στο τέλος της σειράς, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε τις μαθηματικές σχέσεις μεταξύ των προηγούμενων αριθμών, θεωρώντας τη σειρά από τα αριστερά προς τα δεξιά: 10, 20, 25, 50, 55, ?. Μελετώντας αυτήν την ακολουθία αριθμών, καταλαβαίνουμε ότι οι αριθμοί αλλάζουν σύμφωνα με το εξής μοτίβο: 10 x 2= 20 + 5= 25x 2= 50 + 5= 55 x 2= 110. Άρα, η σωστή απάντηση είναι το 110, δηλαδή η επιλογή Β.

3. Ερωτήματα Παραγωγικού Συλλογισμού

Στα ερωτήματα Παραγωγικού Συλλογισμού, θα σας δοθούν συγκεκριμένες πληροφορίες που περιγράφουν μια κατάσταση. Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε τις πληροφορίες για να απαντήσετε σε μία σχετική ερώτηση ή να υποδείξετε ποια από τις δηλώσεις, που θα σας παρουσιαστούν, είναι αληθής ή αναληθής σε σχέση με αυτές. Σε κάθε περίπτωση, καλείστε να αξιολογήσετε τα δεδομένα που σας παρέχονται και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από τις πέντε εναλλακτικές επιλογές.

Παράδειγμα ερωτήματος

Στο ανωτέρω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το «Η Μαρία αγόρασε περισσότερα βιβλία από τον Ανδρέα».

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Η ερώτηση είναι «Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις είναι σίγουρα αληθής;» με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Συγκεκριμένα γνωρίζουμε ότι ο Ανδρέας αγόρασε ακριβώς τέσσερα βιβλία, ο Κώστας αγόρασε ακριβώς πέντε βιβλία και η Μαρία αγόρασε περισσότερα βιβλία από τον Κώστα. Άρα συμπεραίνουμε, ότι η Μαρία αγόρασε τουλάχιστον έξι ή και περισσότερα βιβλία. Επομένως, είναι σίγουρα αληθής η δήλωση ότι η Μαρία αγόρασε περισσότερα βιβλία από τον Ανδρέα, ο οποίος αγόρασε μόλις τέσσερα βιβλία. Αντιθέτως, η δήλωση ότι ο Ανδρέας αγόρασε περισσότερα βιβλία από την Μαρία, όπως και η δήλωση ότι η Μαρία αγόρασε λιγότερα βιβλία από τον Ανδρέα, οι οποίες σημαίνουν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα, είναι αναληθείς με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αντίστοιχα, η δήλωση ότι ο Ανδρέας και ο Κώστας αγόρασαν τον ίδιο αριθμό βιβλίων είναι επίσης αναληθής, καθώς γνωρίζουμε ότι ο πρώτος αγόρασε τέσσερα και ο δεύτερος πέντε βιβλία. Τέλος, η δήλωση ότι συνολικά αγοράστηκαν 15 βιβλία, θα μπορούσε να είναι αληθής, εάν η Μαρία είχε αγοράσει έξι (6) βιβλία, κάτι το οποίο όμως είναι αυθαίρετο, καθώς δεν παρέχεται καμία σχετική πληροφορία.

4. Ερωτήματα Επαγωγικού Συλλογισμού

Σε αυτό το είδος ερωτημάτων θα σας παρουσιαστούν ερωτήσεις σε μορφή εικόνων, οι οποίες περιλαμβάνουν σχήματα, γραμμές και επαναλαμβανόμενες μορφές/σχήματα (μοτίβα). Οι ερωτήσεις δεν θα περιλαμβάνουν κείμενα, αριθμητικά δεδομένα ή επιπλέον γραπτές πληροφορίες. Αρχικά, θα σας δίνεται μια σειρά εικόνων με αφηρημένα σχήματα, τα οποία αλλάζουν με συγκεκριμένο σκεπτικό. Από τη σειρά σχημάτων θα απουσιάζει ένα σχήμα. Καλείστε να κατανοήσετε τις επαναλαμβανόμενες μορφές/σχήματα (μοτίβα) και τους κανόνες λογικής που διέπουν τα διαφορετικά σχήματα στην ερώτηση, ώστε να αναγνωρίσετε σωστά το τμήμα που λείπει ή το επόμενο βήμα στην αλληλουχία σχημάτων.

Η θέση από την οποία θα λείπει κάθε φορά το σχήμα, θα υποδεικνύεται με ένα ερωτηματικό (?). Επιλέξτε την απάντηση που αντικαθιστά το ερωτηματικό από τις πέντε  εναλλακτικές απαντήσεις και υποδείξετε την απάντησή σας επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα Α, Β, Γ, Δ, ή Ε.

Παράδειγμα ερωτήματος

Στο παραπάνω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το E.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Από την αλληλουχία των σχημάτων, που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της εικόνας, μπορούμε να διακρίνουμε τις ακόλουθες μορφές/σχήματα (θεωρώντας την αλληλουχία σχημάτων από τα αριστερά προς τα δεξιά). Στο πρώτο και το τρίτο σχήμα, βλέπουμε ότι η μεγάλη μαύρη γραμμή εμφανίζεται πάνω από τη μικρή μαύρη γραμμή εντός του τετραγώνου. Αντίστοιχα, στο δεύτερο και το τέταρτο σχήμα, βλέπουμε ότι οι δύο γραμμές έχουν αντιστραφεί και η μικρή μαύρη γραμμή εμφανίζεται πάνω από τη μεγάλη μαύρη γραμμή εντός του τετραγώνου. Άρα, συμπεραίνουμε ότι οι δύο γραμμές εναλλάσσουν θέση κατά αυτόν τον τρόπο, ανά σχήμα. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι η μικρή μαύρη γραμμή μετακινείται εντός του τετραγώνου, ανά δύο σχήματα, με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Δηλαδή, στα πρώτα δύο σχήματα βρίσκεται στην αριστερή πλευρά εντός του τετραγώνου και στα επόμενα δύο σχήματα βρίσκεται στη μέση του τετραγώνου, έχοντας μετακινηθεί μια θέση προς τα δεξιά.

Βάσει των προηγούμενων συλλογισμών αναμένουμε ότι στο αμέσως επόμενο σχήμα στην ακολουθία, η μεγάλη μαύρη γραμμή θα εμφανίζεται και πάλι πάνω από τη μικρή μαύρη γραμμή και η μικρή μαύρη γραμμή θα έχει μετακινηθεί στη δεξιά πλευρά εντός του τετραγώνου. Επομένως, η σωστή απάντηση είναι το E.

5. Ερωτήματα Αντίληψης Χώρου

Για κάθε ερώτηση αυτού του είδους, θα βρείτε αρχικά ένα σχήμα στο πάνω μέρος της ερώτησης και πέντε σχήματα ακριβώς από κάτω. Καλείστε να επιλέξετε από τα πέντε αυτά σχήματα εκείνο που είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα και να υποδείξετε την απάντησή σας επιλέγοντας το αντίστοιχο γράμμα Α, Β, Γ, Δ, ή Ε. Επισημαίνεται ότι το όμοιο σχήμα μπορεί να έχει περιστραφεί (αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα), αλλά δεν μπορεί να έχει αναποδογυριστεί.

Παράδειγμα ερωτήματος

Στο παραπάνω παράδειγμα, η σωστή απάντηση είναι το Γ.

Επεξήγηση σωστής απάντησης: Σε αυτό το ερώτημα πρέπει να βρούμε ποιο από τα πέντε εναλλακτικά σχήματα είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της εικόνας και το οποίο στη συνέχεια έχει περιστραφεί. Τα σχήματα Β, Δ και Ε δεν μπορούν να είναι σωστά, καθώς το λευκό ορθογώνιο βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο εντός του γκρι σχήματος ή έχει διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το αρχικό. Επίσης, στο σχήμα Α βλέπουμε ότι η πλευρά του σχήματος στην οποία βρίσκεται το λευκό ορθογώνιο έχει μικρότερο πάχος από αυτήν του αρχικού σχήματος. Αντιθέτως, το σχήμα Γ είναι όμοιο με το αρχικό σχήμα έχοντας περιστραφεί αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.

Β. Τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς

Περιγραφή

Το τεστ Εργασιακής Συμπεριφοράς αξιολογεί ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων, που προβλέπεται στον ν. 4940/2022 (Α΄112).

Ειδικότερα, μέσω του ερωτηματολογίου αξιολογούνται οι δεξιότητες του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων και ο βαθμός στον οποίον οι ατομικές εργασιακές συμπεριφορές ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχημένη απόδοση στον Δημόσιο Τομέα. Αναλυτικότερα, το ως άνω Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες εννέα δεξιότητες: α) Προσανατολισμός στον πολίτη, β) Ομαδικότητα, γ) Προσαρμοστικότητα, δ) Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ε) Οργάνωση και προγραμματισμός, στ) Επίλυση προβλημάτων και δημιουργικότητα, ζ) Επαγγελματισμός και ακεραιότητα, η) Διαχείριση γνώσης και θ) Ηγετικότητα.

Οδηγίες Συμπλήρωσης

Θα σας παρουσιαστούν 76 τριάδες συμπεριφορικών δηλώσεων και θα κληθείτε να επιλέξετε, για κάθε τριάδα, ποια από τις δηλώσεις σάς αντιπροσωπεύει περισσότερο. Έπειτα, θα επιλέξετε ποια από τις δύο δηλώσεις, που απέμειναν, σας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Κατά αυτόν τον τρόπο θα κληθείτε να ιεραρχήσετε την κάθε τριάδα δηλώσεων με βάση το πόσο αντιπροσωπευτική είναι για εσάς. Σε αυτό το είδος ερωτηματολογίων δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Ωστόσο, από τον τρόπο ιεράρχησης και των 76 τριάδων δηλώσεων προκύπτει η διακρίβωση των εννέα ως άνω δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων, καθώς και συγκεκριμένη βαθμολογία για καθεμία από αυτές, η οποία υποδεικνύει τον βαθμό στον οποίον οι εργασιακές συμπεριφορές του υποψηφίου συνάδουν με τις εργασιακές συμπεριφορές που περιγράφονται ως απαιτούμενες για υψηλή απόδοση στην κάθε δεξιότητα του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων. Από τον μέσο όρο των εννέα αυτών επιμέρους βαθμολογιών θα προκύψει ένας συνολικός ατομικός βαθμός προσαρμογής κάθε υποψηφίου στο επιθυμητό σύνολο συμπεριφορών, που έχει οριστεί για τον Δημόσιο Τομέα.

Παράδειγμα Συμπεριφορικής Δήλωσης

Διαβάστε το περιεχόμενο Δεξιοτήτων Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση, πατώντας εδώ. 

Η γραπτή εξέταση

Η γραπτή εξέταση θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Η ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται δεξιότητες όπως γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, η αντιληπτική ταχύτητα και η ακρίβεια, o επαγωγικός και παραγωγικός συλλογισμός καθώς και ένα σύνολο σαφώς ορισμένων και παρατηρήσιμων εργασιακών συμπεριφορών που, βάσει επιστημονικών ερευνών, σχετίζονται με την επιτυχημένη απόδοση στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και, ειδικότερα, με το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων του ν. 4940/2022. 

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ ΣΤΗΝ GOLEARN